Міжнародне стажування в рамках ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Угода про Асоціацію: рушійні інтеграційні зміни»

Освітня програма (ОП) міжнародного стажування базується на компетентісному підході, поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

ОП є нормативним документом для організації міжнародного стажування для учасників ІІІ Міжнародного освітньо-наукового форуму «Угода про асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», що встановлює:

· профілі загальних і спеціальних компетентностей фахівців системи освіти;

· вимоги до змісту міжнародного стажування цього напряму учасників на компетентнісній основі;

· нормативний зміст міжнародного стажування учасників, сформульований у термінах результатів навчання, досягнення яких передбачає оновлення, вдосконалення, розвиток системи цінностей, знань, практичних умінь і навичок, які здобуті за 8 і 9 (в окремих випадках за індивідуальним запитом за 10) кваліфікаційними рівнями вищої освіти Національної рамки кваліфікацій (НРК).

· вимоги до вибіркової складової міжнародного стажування (за профілем кожного з учасників);

· нормативні терміни навчання за очно-дистанційною формою;

· форми атестації учасників міжнародного стажування.

 

Програма є обов’язковою для міжнародного стажування учасників  ІІІ Міжнародного освітньо-наукового форуму , придатна для атестації науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів, які пройшли міжнародне стажування.

Цільова група – У міжнародному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Мета навчання за освітньою програмою полягає у вдосконаленні управлінської, науково-методичної та професійно-фахової компетентності учасників, сприяннї їхньому професійному та особистісному розвитку в умовах соціальних трансформацій шляхом реалізації наступних завдань:

· підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху;

· підвищення професійних компетенцій за індивідуальною науковою спрямованістю або спеціалізацією;

· перейняття досвіду і кращих європейських досягнень в області дидактики і освіти у закладах вищої освіти;

· представлення своїх наукових розробок і досягнень на науково-освітній платформі;

· отримання професійних компетенцій необхідних для підготовки і написання міжнародних грантів і проектів.

· удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико-методологічних, правових, управлінських, філософських та інших питань забезпечення ефективної професійної діяльності учасників;

· отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності;

· активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного вдосконалення та особистісного розвитку в умовах очно-дистанційного навчання.

 Актуальність міжнародного стажування. Міжнародне стажування у системі післядипломної освіти потребує реалізації широкомасштабної довгострокової стратегії, здійснення її модернізації, наближення всієї системи освіти до стандартів ЄС. Модернізація системи післядипломної освіти в Україні має здійснюватися на базовій системі освіти та зберегти ті наукові напрацювання та досягнення, що склалися у вітчизняній освіті упродовж понад півстоліття і наповнюватися новими ідеями, що пов’язані із входженням України у європейський та світовий освітній простір.

Проходження міжнародного стажування дозволять підвищити свою кваліфікацію, перейняти передові європейські практики і тим самим поліпшити свою конкурентоспроможність на ринку праці. Програма стажування і отриманий сертифікат підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття звання доцента і професора відповідно до «Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань» № 656 від 19 серпня 2015 року і Закону України «Про вищу освіту», а також враховується при ліцензуванні і акредитації освітніх послуг.

 Головна ідея - оволодіння, оновлення та поглиблення учасниками  спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

 Обсяг одного навчального модуля установлений у межах 30 год / 1 кред., кількість обов’язкових модулів – 6.

У цілому обсяг програми за очно-дистанційною формою навчання –180 год / 6 кред. (Із них аудиторної роботи 60 годин).

У результаті міжнародного стажування, учасники мають:

1.   Організовувати професійну діяльність у системі освіти на засадах людиноцентризму, керуючись нормативно-правовими документами, вимогами безпеки життєдіяльності, фінансової автономії, вимогами інтеграції в європейський освітній простір.

2.   Упроваджувати сучасні психолого-управлінські і психолого-педагогічні технології функціонування та розвитку освітнього процесу у ВНЗ.

3.   Здійснювати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу ЗВО, підтримки й розвитку всіх його суб’єктів.

4.   Проектувати рішення з поліпшення психолого-педагогічного змісту і форм управління професійним вдосконаленням фахівців системи вищої освіти.

5.   Уміти мотивувати суб’єктів освітнього процесу ЗВО для досягнення спільної мети та професійно-особистісного розвитку.

6.   Визначати психолого-педагогічні умови попередження й подолання професійного стресу, «вигорання» та деформацій особистості викладачів ЗВО.

7.   Уміти створювати та впроваджувати інноваційні психолого-педагогічні проекти у різних сферах суспільного життя, визначати психолого-педагогічні обгрунтовані перспективи інноваційних проектів у галузі вищої освіти.

8.   Здійснювати психолого-педагогічну експертизу освітнього середовища ЗВО.

9.   Демонструвати належні вміння діалогічного спілкування з усіма суб’єктами освітнього процесу.

10.   Розробляти зміст і технології навчання дисципліни.

11.   Уміти здійснювати діагностику освітньої діяльності з дисципліни.

12.   Розвивати (саморозвивати) та вдосконалювати (самовдосконалювати) професійно важливі якості особистості суб’єктів освітнього процеса (громадянськість, відповідальність, рефлексивність, толерантність, здатність до діалогічної взаємодії тощо).

13.   Здійснювати пошук, опрацювання, аналіз та презентацію професійно важливих знань із різних джерел та даних експериментальних досліджень із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

14.   Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань, професійних цінностей, етики поведінки у професійній діяльності.

Контроль якості міжнародного стажування

  1. Публікація у міжнародному виданні або участь у міжнародному проекті.
  2. Видання сертифікату міжнародного стажування.
Ментор: Марина Дей