Мета і завдання

Засновником і модератором Віртуальної кафедри андрагогіки є кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Основною метою діяльності Віртуальної кафедри андрагогіки є створення віртуального кластерного наукового співтовариства андрагогів для впровадження в практику формальної і неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих, а також впровадження результатів досліджень у практичну діяльність інституцій післядипломної педагогічної освіти (далі – ІНППО).

Для реалізації основної мети Віртуальна кафедра андрагогіки вирішує такі завдання:

 • системне дослідження вітчизняних і світових проблем теорії та практики освіти дорослих для підготовки, науково-методичного супроводу викладачів-андрагогів до проектування змісту і технологій професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівних кадрів освіти; 
 • забезпечення неперервного професійного розвитку фахівців з освіти дорослих відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців та ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги;
 • залучення до віртуального простору потенційних партнерів наукової, методичної, практичної сфери для вирішення актуальних завдань професійного розвитку фахівців відповідно до соціально-економічних трансформацій у контексті суспільства знань;
 • апробація наукових результатів із різними структурантами системи післядипломної педагогічної освіти, поширення найкращих освітніх практик з проблеми «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»;
 • сприяння саморозвитку та самоосвіті андрагогів шляхом організації мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання членів співтовариства та інших громадян в умовах формальної та неформальної післядипломної педагогічної освіти;
 • розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання дорослих із урахуванням запитів і потреб науково-педагогічних, педагогічних працівників у структуруванні змісту, відборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої взаємодії всіх суб’єктів;
 • науково-педагогічний, організаційний, методичний, інформаційно-комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців в освітніх моделях курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду як єдиного андрагогічного циклу;
 • надання консультативної та науково-методичної допомоги ЗППО, кафедрам, викладачам, іншим структурантам післядипломної педагогічної освіти та недержавним організаціям з питань освіти дорослих в Україні шляхом проведення спільних освітніх заходів (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, оn-line студій, лабораторій, web-колегіумів, педагогічних web-квестів, Інтернет-консультацій, коуч-сесій, Інтернет-лекцій, навчальних семінарів, тренінгів тощо) для розвитку фахівців сфери освіти дорослих;
 • розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених на базі ВКА;
 • вивчення, аналіз, узагальнення та пропагування інноваційних методик у формальній та неформальній освіті навчання дорослих;
 • сприяння взаємодії між неприбутковими організаціями і суспільством, ЗМІ, органами місцевого самоврядування, комерційними структурами задля розвитку системи освіти дорослих.

Остання зміна: середа 1 листопад 2017 5:54